ਆਲੀਆ ਬੁਖ਼ਾਰੀ ਹਾਲਾ

ਆਲੀਆ ਬੁਖ਼ਾਰੀ ਹਾਲਾਆਲੀਆ ਬੁਖ਼ਾਰੀ ਹਾਲਾ ਇਕ ਲਖੀਕ ਕਾਰ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰਾ ਹਨ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰ ਉਰਦੂ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿਚ ਲਿਖਦਿਆਂ ਹਨ। ਆਪ ਨੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵਿਚ ਵੀ ਤਬਾ ਆਜ਼ਮਾਈ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕਿ ਇਥੇ ਪੇਸ਼ ਕੀ ਜਾ ਰਈ ਏ।

ਫ਼ੂਕ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ਼ ਸਕਰਿਪਟ ਚੰਨੋ।

Roman   ਗੁਰਮੁਖੀ   شاہ مُکھی

ਕਵਿਤਾ

ਗ਼ਜ਼ਲਾ