ਆਲੀਆ ਬੁਖ਼ਾਰੀ ਹਾਲਾ

ਆਲੀਆ ਬੁਖ਼ਾਰੀ ਹਾਲਾ

ਆਲੀਆ ਬੁਖ਼ਾਰੀ ਹਾਲਾ

ਆਲੀਆ ਬੁਖ਼ਾਰੀ ਹਾਲਾ ਇਕ ਲਖੀਕ ਕਾਰ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰਾ ਹਨ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰ ਉਰਦੂ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿਚ ਲਿਖਦਿਆਂ ਹਨ। ਆਪ ਨੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵਿਚ ਵੀ ਤਬਾ ਆਜ਼ਮਾਈ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕਿ ਇਥੇ ਪੇਸ਼ ਕੀ ਜਾ ਰਈ ਏ।

ਆਲੀਆ ਬੁਖ਼ਾਰੀ ਹਾਲਾ ਕਵਿਤਾ

ਗ਼ਜ਼ਲਾਂ