ਇਹ ਚਿਹਰਾ ਝਟਪਟ ਪਛਾਣੋਂ
ਇਹਨੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਰੂਪ ਬਦਲਣਾ ਹੈ
ਹਨ੍ਹੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ
ਉਂਗਲਾ ਨਾਲ਼ ਵਟਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ
ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ
ਆਪਣੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਨਾਲ਼ ਵਟਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ

ਇਹ ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਜਾਦੂਗਰ
ਕਈ ਰੰਗ ਕੰਬਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
(ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਮਸਿਨ ਕੱਕੀ ਲੂਈ ਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ)

ਇਹ ਨੈਣਾ ਦਾ ਸੌਦਾਗਰ
ਕਈ ਪਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਸਾਂਭੀ ਬੈਠਾ ਹੈ
ਹਰ ਪਲਕ ਸਵੇਰ ਦੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ-
ਰੋਜ਼ ਜਿਸਦਾ ਆਫ਼ਤਾਬ ਸੌਦਾ ਕਰੇ

ਇਹ ਚਿਹਰਾ ਝਟਪਟ ਪਛਾਣੋਂ
ਇਹਨੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਰੂਪ ਬਦਲਣਾ ਹੈ
ਯਾਦ ਰੱਖੋ
ਵਕਤ ਦਾ ਦੂਜਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
(ਫਰਵਰੀ ੧੯੬੯-'ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗਾ ਵਿੱਚੋਂ')