ਫ਼ੈਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਫ਼ੈਜ਼
1911 – 1984

ਫ਼ੈਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਫ਼ੈਜ਼

ਫ਼ੈਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਫ਼ੈਜ਼

ਫ਼ੈਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਫ਼ੈਜ਼ ਦਾ ਤਾਅਲੁੱਕ ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੋਂ ਏ। ਆਪ ਨੂੰ ਉਰਦੂ ਦੀ ਮਜ਼ਾਹਮਤੀ ਰਵਾਇਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਿਅਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਏ- ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਉਰਦੂ ਵਿਚ ਹੈ ਪਰ ਕੁੱਝ ਨਜ਼ਮਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ

ਫ਼ੈਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਫ਼ੈਜ਼ ਕਵਿਤਾ

ਨਜ਼ਮਾਂ