ਆਵੋ ਅਸਲੀ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਲੈ ਆਈਏ।
ਲੱਟ ਖਸੁੱਟ ਬੇਕਾਰੀ ਹੱਥੋਂ, ਆਲਮ ਮੁਕਤ ਕਰਾਈਏ।