ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾਂ

12

See this page in :  

12

ਹਾਫ਼ਿਜ਼ ਬਰਖ਼ੁਰਦਾਰ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ