ਕੰਧ ਤੇ ਬਦਲ ਲਾਏ

ਰੋ ਰੋ ਸੂਰਜ ਠੰਡਾ ਕੀਤਾ
ਕੰਧ ਤੇ ਬਦਲ ਲਾਏ
ਠੰਡੀ ਰਾਤ ਪਹਾੜ ਅੰਦਰ
ਖੰਬ ਲਾ ਕੇ ਉੱਡਦੀ ਜਾਏ
ਵਗ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਚੋਰ ਸਾਨਝਰੇ
ਚੂਚਕ ਮੰਗਲ ਗਾਏ
ਪੱਕ ਕਰੋ
ਜਿਹਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਏ ਜਾਏ
ਖ਼ਸਮਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰਾਤ ਨਾ ਲੰਘਦੀ
ਮੱਕਿਓਂ ਕੌਣ ਬੁਲਾਏ

See this page in  Roman  or  شاہ مُکھی

ਅਲੀ ਅਰਸ਼ਦ ਮੇਰ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ