ਕੁੜੀ ਤੇ ਨ੍ਹਿਰੀ

ਅਮਰਜੀਤ ਚੰਦਨ

ਇਹ ਕੁੜੀ ਨ੍ਹੇਰੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਡਰਦੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨ੍ਹੇਰੀ ਆਏਗੀ ਸਾਰੇ ਗੰਦ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਅਮਲਤਾਸ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਫੁੱਲ ਝੜ ਜਾਣਗੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਟਾਹਣੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ ਪੰਖੇਰੂ ਮਰ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਨ੍ਹੇਰੀ ਆਏਗੀ ਨਾਲ਼ ਵਰਖਾ ਲਿਆਏਗੀ ਸਾਰੇ ਠੰਢ ਵਰਤ ਜਾਏਗੀ ਅਮਲਤਾਸ ਦੀਆਂ ਨਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ੂਨ ਦੌੜੇਗਾ ਅਗਲੀ ਰੁੱਤੇ ਫੁੱਲ ਹੋਰ ਸੋਹਣੇ ਹੋਣਗੇ ਹੋਰ ਗੂਹੜੇ ਪੀਲ਼ੇ ਇਹ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ

Share on: Facebook or Twitter
Read this poem in: Roman or Shahmukhi

ਅਮਰਜੀਤ ਚੰਦਨ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ