ਫਾਹ

ਅਨਵਰ ਜ਼ਾਹਿਦ

ਤੇਰੇ ਪੈਰੀਂ ਘੁੰਘਰੂ ਛਣਕਣ ਮੇਰੇ ਪੈਰੀਂ ਪੱਧ ਕੌਣ ਸੁਣੇ ਹਨ ਸੱਦ ਪੈਂਡੇ ਟਕ ਕੇ ਬਾਹਣ ਨਾ ਦੇਵਨ ਘੁੰਘਰੂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਨਾ ਦੇਵਨ ਹਕਸੇ ਪੈਰੀਂ ਰੇਤ ਦੀ ਬੀੜੀ ਹਕਸੇ ਪੈਰੀਂ ਚਾਅ ਤੂੰ ਵੀ ਕੈਦੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਕੈਦੀ ਜੀਵਨ ਗੱਲ ਦਾ ਫਾਹ

Share on: Facebook or Twitter
Read this poem in: Roman or Shahmukhi

ਅਨਵਰ ਜ਼ਾਹਿਦ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ