بابا فرید

فریدا راتِیں وڈّیاں

فریدا راتِیں وڈّیاں
دُھکھ دُھکھ اُٹھن پاس
دِھرگ تِنھاں دا جِیوَیا
جِنھاں وِڈانی آس

Read this poem in: Roman  ਗੁਰਮੁਖੀ 

بابا فرید دی ہور شاعری