ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾਂ

ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਕਰਮੋਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ

See this page in :  

62
ਕਰਮੋਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਪੱਕੀ

ਅੱਠ ਬਹੁ ਦਾਦਾ ਬਾਹਮਣਾ ਆਵੇਂ ਮੇਰੇ ਕਾਮ
ਦੁੱਧ ਪਵੀਸਾਂ ਘਿਓ ਦਾ ਸੁਣਾ ਕਰਸਾਂ ਦਾਨ
ਘੋੜਾ ਦੇਸਾਂ ਚੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਕਾਠੀ ਸਣੇ ਲਗਾਮ
ਜਾਂ ਜਾਂ ਜੀਵਾਂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਖਾਵੀਂ ਪਿਆ ਇਨਾਮ
ਜੇ ਕੰਮੀ ਐਂ ਜਦ ਦਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਇਥੇ ਆਨ

63 ۔
ਜਵਾਬ ਕਰਮੋਂ

ਲੱਖੋਂ ਕੁਡੀਆਂ ਬੱਤੀਆਂ ਇਹ ਨਾ ਕੱਢੀ ਜਾਇ
ਖ਼ਾਨ ਖੀਵੇ ਦੀ ਬੇਟੜੀ ਆਂਦਾ ਗ਼ਰਜ਼ ਨਿਵਾ
ਛੋੜ ਪੁਰਾਣੀ ਦੋਸਤੀ ਨਵੀਂ ਕਿੱਤੇ ਵੱਲ ਲਾ
ਨਿੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੋਸਤੀ ਮਨੂੰ ਛੱਡੀ ਉਸ ਲਾਹ

64
ਜਵਾਬ ਸਾਹਿਬਾਨ

ਕਲਮਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲੀਆ ਲੱਖ ਇਸ਼ਕੇ ਦੀ ਗੱਲ
ਕਲਮਿਓਂ ਇਸ਼ਕ ਅਗੇਤਰਾ ਮਾਰਫ਼ਤ ਜੀਂ ਵੱਲ
ਬੁੱਤਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਢੇਰੀਆਂ ਬੈਠੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮੁੱਲ
ਮਿਰਜ਼ਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪੀਂਘ ਤੇ ਵਿਚ ਕੁੜਤੀ ਦੀ ਠੱਲ
ਝੂਟੇ ਦੇਣ ਸਹਿਲੀਆਂ ਇਕਦੂ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲ
ਟੁੱਟੀ ਪੀਂਘ ਹੁਲਾਰਓਂ ਰੱਬ ਨਾ ਭਾਨੀ ਗਿੱਲ
ਮੇਰੀ ਫੱਤੂ ਕਾਜ਼ੀਆ ਮਸਲੇ ਵਰਗੀ ਗਿੱਲ
ਆਪੇ ਕੰਮ ਵਿਗਾੜਿਆ ਬੈਠੀ ਰਾਵੀ ਘੱਲ
ਲਿਖ ਰਹੀ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਰਹੀ ਸੁਨੀਹੜੇ ਘੱਲ
ਨਹੀਓਂ ਸਿਆਲੀਂ ਆਉਣਾ ਆਖ ਜ਼ਬਾਨੀ ਘੱਲ

65۔
ਜਵਾਬ ਫੱਤੂ ਕਾਜ਼ੀ

ਬੱਸ ਕਰ ਨਢੀਏ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੋਂ ਨਾ ਵੈਣ ਅੱਲਾ-ਏ-
ਖੀਵੇ ਮਿਹਰ ਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਿੱਥੇ ਦਾਗ਼ ਨਾ ਲਾ
ਚੰਧੜ ਆਵਸਨ ਜੰਞ ਕਰ ਬੂਹੇ ਬਹਿਸਣ ਆ
ਮੁੱਲਾਂ ਤੇਰੀ ਜਦ ਦਾ ਮੇਰੀ ਮਨ ਦੁਆ
ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ਹਾਫ਼ਜ਼ਾ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਦਰਿਆ

ਹਾਫ਼ਿਜ਼ ਬਰਖ਼ੁਰਦਾਰ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ