ਚਿੱਤਰ ਦਾ ਗੀਤ

ਚਾਨਣ ਦੀ ਛਾਂ ਨਮੀ ਨਮੀ
ਡਾਲ਼ੀ ਡਾਲ਼ੀ ਗਾਂਦੀ ਏ
ਰਾਤ ਬਰਾਤੇ ਦਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਮਟਿਆਲੀ ਜਹੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਏ
ਹਵਾ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੀਨੇ ਲੱਗ ਕੇ ਸੁੱਤੀ ਏ
ਦਿਲਦਾਰੀ ਦੀ ਖੇਡ ਹਜੇ ਕਦ ਮੱਕੀ ਏ
ਤਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਲੱਕੀ ਏ