ਪੱਕੇ ਖੂਹ

ਰਫ਼ਾਕਤ ਹੁਸੈਨ ਮੁਮਤਾਜ਼

We are sorry, this poem is not available in the selected script.

ਦੂਜੀ ਲਿਪੀ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹੋ

Roman    شاہ مُکھی   

ਰਫ਼ਾਕਤ ਹੁਸੈਨ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਦੀ ਹੋਰ ਸ਼ਾਇਰੀ