ਰਫ਼ਾਕਤ ਹੁਸੈਨ ਮੁਮਤਾਜ਼

1946 – 2017

ਇਹ ਵਰਕਾ Roman ਅਤੇ شاہ مُکھی ਵਿਚ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਏ।

ਕਵਿਤਾ

ਗ਼ਜ਼ਲਾ

ਨਜ਼ਮਾਂ