ਰਫ਼ਾਕਤ ਹੁਸੈਨ ਮੁਮਤਾਜ਼
1946 – 2017

ਰਫ਼ਾਕਤ ਹੁਸੈਨ ਮੁਮਤਾਜ਼

ਰਫ਼ਾਕਤ ਹੁਸੈਨ ਮੁਮਤਾਜ਼

ਰਫ਼ਾਕਤ ਹੁਸੈਨ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ੂਬੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਰਵਾਨੀ ਏ।

ਰਫ਼ਾਕਤ ਹੁਸੈਨ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਕਵਿਤਾ

ਗ਼ਜ਼ਲਾਂ

ਨਜ਼ਮਾਂ