ਬਰ ਹੜ੍ਹ

ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ

ਲੋਕੀਂ ਪੂਜਣ ਰੱਬ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬਰ ਹੜ੍ਹ ਸਾਨੂੰ ਸੌ ਮੁੱਕੀਆਂ ਦਾ ਹੱਜ ਵੇ ਤੇਰਾ ਬਰ ਹੜ੍ਹ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਮੈਂ ਸੂਰਜ ਬਣਿਆ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਮੈਂ ਰੌਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਕਪਹੀ ਲਾ ਗਿਆ ਅੱਗ ਵੇ ਤੇਰਾ ਬਰ ਹੜ੍ਹ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਮੇਰਾ ਸਾਇਆ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਮੇਰਾ ਨ੍ਹੇਰਾ ਕਿਤੇ ਜਾਏ ਨਾ ਬਾਹੀਂ ਛੱਡ ਵੇ ਤੇਰਾ ਬਰ ਹੜ੍ਹ ਨਾ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਣ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਮਨ ਦਾ ਕੂੜਾ ਅਸਾਂ ਚਾਰਾ ਛਟਾਇਆ ਛੱਜ ਵੇ ਤੇਰਾ ਬਰ ਹੜ੍ਹ ਜਦ ਵੀ ਗ਼ਮ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈੜਾਂ ਤੇ ਤਨਹਾਈਆਂ ਅਸਾਂ ਕੋਲ਼ ਬਿਠਾਇਆ ਸੱਦ ਵੇ ਤੇਰਾ ਬਰ ਹੜ੍ਹ ਕਦੀ ਤਾਂ ਸਾਥੋਂ ਸ਼ਬਦ ਰੰਗਾਵੇ ਕਦੀ ਤਾਂ ਸਾਥੋਂ ਗੀਤ ਇੰਨਾਵੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਖ ਸਿੱਖਾ ਗਿਆ ਚੱਜ ਵੇ ਤੇਰਾ ਬਰ ਹੜ੍ਹ ਜਦ ਪੈੜਾਂ ਮੇਰੇ ਪੈਰੀਂ ਪਈਆਂ ਸਿਦਕ ਮੇਰੇ ਦੇ ਸਦਕੇ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਵੇਖਣ ਆਇਆ ਜੱਗ ਵੇ ਤੇਰਾ ਬਰ ਹੜ੍ਹ ਅਸਾਂ ਜਾਂ ਇਸ਼ਕੋਂ ਰੁਤਬਾ ਪਾਇਆ ਲੋਕ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਵਨ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਰੋਇਆ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੱਗ ਵੇ ਤੇਰਾ ਬਰ ਹੜ੍ਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਅਕਲ ਨਾ ਕਾਈ ਦੁਨੀਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਆਈ ਸਾਨੂੰ ਤਖ਼ਤ ਬਿਠਾ ਗਿਆ ਅੱਜ ਵੇ ਤੇਰਾ ਬਰ ਹੜ੍ਹ ਸਾਨੂੰ ਸੌ ਮੁੱਕੀਆਂ ਦਾ ਹੱਜ ਵੇ ਤੇਰਾ ਬਰ ਹੜ੍ਹ

Share on: Facebook or Twitter
Read this poem in: Roman or Shahmukhi

ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ