ਸਾਡਾ ਕੀ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਏ ਸੱਜਣਾ

ਸਾਡਾ ਕੀ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਏ ਸੱਜਣਾ
ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਮੁਹਾਰ ਏ ਸੱਜਣਾ

ਲੈ ਚੱਲ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾਣਾ,
ਸਾਡਾ ਕੀ ਇਨਕਾਰ ਏ ਸੱਜਣਾ

ਪੁੱਛ ਨਾ ਅਸਾਂ ਗ਼ਰੀਬੀ ਕਾਰਣ
ਜੀਵਨ ਰੱਬ ਦੀ ਮਾਰ ਏ ਸੱਜਣਾ

ਐਵੇਂ ਇਕ ਫ਼ਰੇਬ ਏ ਨਹੀਂ ਤੇ
ਕੀਹਨੂੰ ਕਿਸ ਥੀਂ ਪਿਆਰ ਏ ਸੱਜਣਾ

ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਬੁਲਾ ਜਾ
'ਅਸ਼ਰਫ਼' ਤੇਰਾ ਯਾਰ ਏ ਸੱਜਣਾ