ਦੇ ਕੇ ਹਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ ਨਿਕਾਲਾ

ਬਸ਼ੀਰ ਸ਼ਾਦ

ਦੇ ਕੇ ਹਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ ਨਿਕਾਲਾ ਤੇ ਮੋਤੀਏ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਹਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹਯਾਤੀ ਸਾਡੀ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿਹਨਾਂ ਘਰ ਘਰ ਪਿਆਰ ਵਰਤਾਨਾ ਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਜੰਗ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿਹਨਾਂ ਧਰਤੀ ਦਾ ਅਮਨ ਵੰਜਾਯਾ ਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯਾਰੋ ਸੰਗ ਨਾ ਕਰੋ

Share on: Facebook or Twitter
Read this poem in: Roman or Shahmukhi

ਬਸ਼ੀਰ ਸ਼ਾਦ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ