ਮਿਹਰ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ

1859 – 1937

ਮਿਹਰ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਇਕ ਸੂਫ਼ੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰ ਸਨ, ਆਪ ਦਾ ਕਲਾਮ ਉਰਦੂ, ਫ਼ਾਰਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਹੈ।

ਇਹ ਵਰਕਾ Roman ਅਤੇ شاہ مُکھی ਵਿਚ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਏ।

ਕਵਿਤਾ

ਨਜ਼ਮਾਂ