ਮਿਹਰ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ
1859 – 1937

ਮਿਹਰ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ

ਮਿਹਰ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ

ਮਿਹਰ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਇਕ ਸੂਫ਼ੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰ ਸਨ, ਆਪ ਦਾ ਕਲਾਮ ਉਰਦੂ, ਫ਼ਾਰਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਹੈ।

ਮਿਹਰ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਕਵਿਤਾ

ਨਜ਼ਮਾਂ