ਖੋਜ

ਮੈਂ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਐ ਨਾਲ

ਵਾਅ ਡੱਕ ਰਾਹ ਖਲੋਤੀ ਮੈਂ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਐ ਨਾਲ ਆਖਿਆਂ ਕੋਈ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਏ ਲੱਗ ਹਿੱਕ ਨਾਲ ਉਹ ਬੋਲੀ "ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੋਈ ਹਾਂ"

See this page in:   Roman    ਗੁਰਮੁਖੀ    شاہ مُکھی
ਨਜਮ ਹੁਸੈਨ ਸੱਯਦ Picture

ਨਜਮ ਹੁਸੈਨ ਸੱਯਦ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਉਚੇਚੇ ਲਖੀਕ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਤ ਵ ਅ...

ਨਜਮ ਹੁਸੈਨ ਸੱਯਦ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ