ਜੰਮਣੇ ਦਾ ਦੁੱਖ

ਕਬਲੇ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੇਖਣ
ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ
ਮੈਥੋਂ ਇਹ ਪੁਚੱਹਨ
ਤੋਂ ਜਾਈ ਕੀਕਣ