ਦੇਣ

ਹੁਨੜਂ ਜੇ ਪੁੱਛ ਤੇ, ਪੁੱਛਿਆਂ ਦੱਸਿਆਂ ਕੀ ਲਭਨੜਾਂ
ਉਮਰ ਹੋਈ ਜੇ ਭਾਰ ਤੇ ਭਾਰ ਈ ਚਾਉਂਦੇ ਆਂ
ਤੂੰ ਜਿਊਂਦਾ ਰਹਿ, ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੁਣਦੇ
ਅੱਜ ਇਸੀ ਅਪਨੜੀਂ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਫੁੱਲ ਪਏ ਪਾਉਂਦੇ ਆਂ

Reference: Adh Khireya; Page 24

See this page in  Roman  or  شاہ مُکھی

ਸੱਯਦ ਤਸਦਕ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ