ਸੱਯਦ ਤਸਦਕ ਹੁਸੈਨ

ਸੱਯਦ ਤਸਦਕ ਹੁਸੈਨ

ਸੱਯਦ ਤਸਦਕ ਹੁਸੈਨ

ਸੱਯਦ ਤਸਦਕ ਹੁਸੈਨ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਹਾਇਤ ਕੰਮ ਉਮਰੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀਆਂ ਛੇ ਲਿਖਤਾਂ ਛਾਪੇ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇਂ। ਆਪ ਨੇਂ ਉਰਦੂ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਲਿਖਤ "ਅੱਧ ਖਿੜਈਆ" ਦੇ ਸਰਨਾਐਂ ਹੇਠ ਛਾਪੇ ਚੜ੍ਹੀ।

ਸੱਯਦ ਤਸਦਕ ਹੁਸੈਨ ਕਵਿਤਾ

ਕਾਫ਼ੀਆਂ

ਨਜ਼ਮਾਂ