ਜ਼ਾਹਿਦ ਨਵਾਜ਼

ਜ਼ਾਹਿਦ ਨਵਾਜ਼

ਜ਼ਾਹਿਦ ਨਵਾਜ਼

ਜ਼ਾਹਿਦ ਨਵਾਜ਼ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇਂ।

ਜ਼ਾਹਿਦ ਨਵਾਜ਼ ਕਵਿਤਾ

ਗ਼ਜ਼ਲਾਂ