ਇੱਕ ਹਕੀਕੀ ਗੱਲ

ਮੁਡ਼ ਕਦੀਮ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ
ਦੋ ਕਬੀਲੇ ਆਏ ਨੇਂ
ਇੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨੇਂ ਪੀਤੇ
ਦੂਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿਆਏ ਨੇਂ