ਸੱਚਾ ਸ਼ਿਰਕ

ਤਾਰਿਕ ਅਜ਼ੀਜ਼

ਦੂਰ ਪੂਰੇ ਅਸਮਾਨਾਂ ਤੇ
ਰੱਬ ਸੱਚੇ ਦਾ ਨਾਂ
ਹੇਠਾਂ ਏਸ ਜਹਾਨ ਵਿਚ
ਬੱਸ ਇੱਕ ਮਾਂ ਈ ਮਾਂ

ਦੂਜੀ ਲਿਪੀ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹੋ

Roman    شاہ مُکھی   

ਤਾਰਿਕ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦੀ ਹੋਰ ਸ਼ਾਇਰੀ