ਇੱਕ ਹਕੀਕੀ ਗੱਲ

ਤਾਰਿਕ ਅਜ਼ੀਜ਼

ਮੁਡ਼ ਕਦੀਮ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ
ਦੋ ਕਬੀਲੇ ਆਏ ਨੇਂ
ਇੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨੇਂ ਪੀਤੇ
ਦੂਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿਆਏ ਨੇਂ

ਦੂਜੀ ਲਿਪੀ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹੋ

Roman    شاہ مُکھی   

ਤਾਰਿਕ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦੀ ਹੋਰ ਸ਼ਾਇਰੀ