ਕਿਲੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਬੱਬ

ਤੇਰੇ ਬਾਦ ਤੇ ਕੋਈ ਨਈਂ ਲੱਭਾ
ਏਡਾ ਗੂੜ੍ਹਾ ਯਾਰ
ਜਿਸਦੀ ਖ਼ਾਤਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ
ਆਪਣੀ ਦਿੰਦਾ ਵਾਰ

ਹਵਾਲਾ: ਹਮਜ਼ਾਦ ਦਾ ਦੁੱਖ, ਤਾਰਿਕ ਅਜ਼ੀਜ਼; ਅਲੱਹਮਦ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਲਾਹੌਰ 2008؛ ਸਫ਼ਾ 187 ( ਹਵਾਲਾ ਵੇਖੋ )