ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਏ ਤਨਹਾਈ ਰਹਿਣ ਦਿਓ

ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਏ ਤਨਹਾਈ ਰਹਿਣ ਦਿਓ
ਮੈਂ ਇਹ ਵਖ਼ਤਾਂ ਨਾਲ਼ ਕਮਾਈ ਰਹਿਣ ਦਿਓ

ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਥ ਨਿਭਾਉਣਾ ਜੇ ਰੁਸਵਾਈ ਏ
ਮੇਰੇ ਜੋਗੀ ਇਹ ਰਸ਼ਵਾਈ ਰਹਿਣ ਦਿਓ

ਧੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੋ ਜ਼ਿਹਨਾਂ ਦੀ ਤਲਖ਼ੀ ਨੂੰ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਸਲ੍ਹਾ ਸਫ਼ਾਈ ਰਹਿਣ ਦਿਓ

ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਉਹਦੀ ਇਕ ਦਿਨ ਅਨ੍ਹੇਰੇ ਵਿਚ
ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਰੁਸ਼ਨਾਈ ਰਹਿਣ ਦਿਓ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਰੀਖ਼ ਅਸਾਡੀ ਲਿਖਣੀ ਏ
ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਈ ਦਾਨਾਈ ਰਹਿਣ ਦਿਓ

ਓੜਕ ਇਸੇ ਮਿੱਟੀ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣਾ ਏ
ਏਸ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ਼ ਤੇ ਅਸ਼ਨਾਈ ਰਹਿਣ ਦਿਓ

ਟੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ ਗੋਲ ਕਤਾਰਾ ਵੇਲੇ ਦਾ
ਆਗ਼ਾ ਜੀ ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਅਜ਼ਮਾਈ ਰਹਿਣ ਦਿਓ