ਜਗਰਾਤੇ ਵਿਚ ਖ਼ਾਬ ਗਵਾਚੇ

ਅਲੀਮ ਸ਼ਕੀਲ

ਜਗਰਾਤੇ ਵਿਚ ਖ਼ਾਬ ਗਵਾਚੇ ਦੋਜ਼ਖ਼ ਵਿਚ ਸਵਾਬ ਗਵਾਚੇ ਪੰਨੂੰ ਵਿਚ ਗਵਾਚਾ ਰਸਤਾ ਸੱਸੀ ਵਿਚ ਸਰਾਬ ਗਵਾਚੇ ਉਹਦੇ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਢੇਰ ਜਵਾਬ ਗਵਾਚੇ ਮੈਥੋਂ ਮੁੱਖ ਲੁਕਾਇਆ ਸੀ ਨਾਂ ਕਿੱਥੇ ਅੱਜ ਨਕਾਬ ਗਵਾਚੇ

Share on: Facebook or Twitter
Read this poem in: Roman or Shahmukhi

ਅਲੀਮ ਸ਼ਕੀਲ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ