ਜੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ

ਅਲੀਮ ਸ਼ਕੀਲ

ਜੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸਾਰੇ ਬੂਹੇ ਢੋ ਵੀ ਲਏ ਤੇ ਅੱਖ ਦਾ ਬੂਹਾ ਢੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹ ਜੀ ਭਰ ਕੇ ਹਿੱਸੇ , ਖੇਡੇ ਮੈਂ ਜੀ ਭਰ ਕੇ ਰੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਮੁੱਖ ਦੇ ਝੱਲ ਪਰਛਾਵੇਂ ਅੱਖ ਦਾ ਸਾਵਣ ਧੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹਨੇ ਗ਼ੈਰ ਨੂੰ ਜਾ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ

Share on: Facebook or Twitter
Read this poem in: Roman or Shahmukhi

ਅਲੀਮ ਸ਼ਕੀਲ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ