ਜੀਵਨ ਮੌਤ ਉਡੀਕ

ਅਲੀਮ ਸ਼ਕੀਲ

ਕਦ ਆਵੇਗਾ? ਰੱਬ ਕਰੀਮਾ ਫੂਕਣ ਸੂਰ ਇਸਰਾਫ਼ੀਲ(ਅਲੈ.) ਦੁਨੀਆ ਡਾਢੀ ਅੱਥਰੀ ਹੋਈ

Share on: Facebook or Twitter
Read this poem in: Roman or Shahmukhi

ਅਲੀਮ ਸ਼ਕੀਲ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ