ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਇਆ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਅੱਕਾਂ

ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਇਆ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਅੱਕਾਂ
ਆਪਣੀ ਵੇਖ ਕਮਾਿਆਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਅੱਥਰੂ ਡਕਾਂ

ਆਪਣੇ ਚੋਕ ਚੌਬਾਰੇ ਬੀਹਕਾਂ ਸੰਜੇ ਸੰਜੇ ਲੱਗਣ
ਖ਼ੋਰੇ ਕਿਹੜੀ ਡੀਨ ਫਰੀ ਏ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਚੁੱਕਾਂ

ਏਦੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹੋਰ ਸਜ਼ਾ ਕੀ ਯਾਰੋ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੀ
ਓਹਾ ਮੰਜ਼ਰ ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚ ਨਾ ਸਕਾਂ

ਜਾਵਣ ਵਾਲਾ ਯਾਰ ਸਿਕੰਦਰ ਹਾਲੇ ਤੀਕ ਨਾ ਆਇਆ
ਰਾਤ ਦਿਹਾੜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਅੱਡੀਆਂ ਚੁੱਕ ਤਕਾਂ