ਆਓ ਕੋਈ ਐਸਾ ਈਸਾ ਲਭੀਏ

See this page in :  

ਆਓ ਕੋਈ ਐਸਾ ਈਸਾ ਲੱਭੀਏ
ਜਿਸਦੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਮੂਹਡ਼ੇ
ਸੋ ਸੌ ਸੂਲੀ ਟੰਗੀ ਹੋਵੇ
ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪੀੜਾਂ
ਇੱਕ ਸੂਲ਼ੀ ਦੇ ਵਸੋਂ ਵੱਧ ਨੇਂ

ਆਜ਼ਮ ਸਮੂਰ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ