ਆਓ ਕੋਈ ਐਸਾ ਈਸਾ ਲਭੀਏ

ਆਜ਼ਮ ਸਮੂਰ

ਆਓ ਕੋਈ ਐਸਾ ਈਸਾ ਲੱਭੀਏ
ਜਿਸਦੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਮੂਹਡ਼ੇ
ਸੋ ਸੌ ਸੂਲੀ ਟੰਗੀ ਹੋਵੇ
ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪੀੜਾਂ
ਇੱਕ ਸੂਲ਼ੀ ਦੇ ਵਸੋਂ ਵੱਧ ਨੇਂ

ਦੂਜੀ ਲਿਪੀ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹੋ

Roman    شاہ مُکھی   

ਆਜ਼ਮ ਸਮੂਰ ਦੀ ਹੋਰ ਸ਼ਾਇਰੀ