ਤੁਰਕੁੜੀ

ਆਜ਼ਮ ਸਮੂਰ

ਇਕ ਪੱਲੜੇ ਵਿਚ ਸਾਵੇ ਪੱਤਰ
ਹੌਕਾ ਐਨ ਈਮਾਨ
ਦੂਜੇ ਪੱਲੜੇ ਸੂਹੇ ਫੁੱਲ
ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ
ਆਪੋ ਆਪ ਦਲੀਲਾਂ ਭਾਰੂ
ਸਾਂਵੇਂ ਗਈ ਏ ਤੁਲ਼
ਮੈਂ ਰੱਤੀ ਯਾ ਮਾਸ਼ਾ ਬਣ ਕੇ
ਕਿਉਂ ਪੁਆਵਾਂ ਮਿਲ
ਕਿਉਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁੰਡਾ ਬਣ ਕੇ
ਅਕਲ ਦੀ ਮਾਰਾਂ ਝੋਲ
ਸੁਣਦਾ ਜਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜਾਵਾਂ
ਨਿੱਤ ਨਵੇਲੇ ਬੋਲ
ਕੱਲ੍ਹ ਕਲਾਂ ਜਦ ਸੱਖਣੀ ਧਾਵਣ
ਅਪਣਾ ਭਾਰ ਮੈਂ ਪਾਵਾਂ
ਟੱਕਰ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ
ਮੈਂ ਚੁੱਕਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾਂ

ਦੂਜੀ ਲਿਪੀ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹੋ

Roman    شاہ مُکھی   

ਆਜ਼ਮ ਸਮੂਰ ਦੀ ਹੋਰ ਸ਼ਾਇਰੀ