ਬੜਾ ਡਾਢਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ

ਬੜਾ ਡਾਢਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ
ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ

ਜ਼ਰਾ ਮੈਂ ਸੇਧ ਵਿਚ ਬੋਲਾਂ
ਤੋਂ ਮਨੇਗਾ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ

ਵਫ਼ਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ
ਜ਼ਨਾਜ਼ਾ ਗ਼ਾਇਬਾਨਾ ਹੈ

ਏ ਚਲਦਾ ਕਿਉਂ ਨਈਂ ਤੇਥੋਂ
ਜੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਖ਼ਾਨਾ ਹੈ

ਮੈਂ ਗੌਹਰ ਚਾ ਉਡਾਂਦਾ ਵਾਂ
ਕਬੂਤਰ ਤੇ ਬਹਾਨਾ ਹੈ