ਗੌਹਰ ਵਰਯਾਹ

ਗੌਹਰ ਵਰਯਾਹ

ਗੌਹਰ ਵਰਯਾਹ

ਗੌਹਰ ਵਰਯਾਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵਿਚ ਇਕ ਖ਼ੁਸ਼ਗਵਾਰ ਵਾਧਾ ਨੇਂ, ਆਪ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗ਼ਜ਼ਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਹੈ।

ਗੌਹਰ ਵਰਯਾਹ ਕਵਿਤਾ

ਗ਼ਜ਼ਲਾਂ

ਨਜ਼ਮਾਂ