ਖੋਜ

ਜੇ ਤੇ ਹੱਥ ਛੜਾ ਸਕਦਾ ਏ

ਜੇ ਤੇ ਹੱਥ ਛੜਾ ਸਕਦਾ ਏ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਏ ਅੱਖੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਤੱਕਿਆ ਨਾ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਗ਼ੋਤਾ ਆ ਸਕਦਾ ਏ ਜਾ ਕੇ ਔਹਨਦੇ ਸੀਨੇ ਲਗਈਏ ਜਿਹੜਾ ਸੀਨੇ ਲਾ ਸਕਦਾ ਏ ਏਨੀ ਬੇ ਪਰਵਾਹੀ ਨਾ ਕਰ ਬੰਦਾ ਬੁੱਤ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਏ ਸਾਨੂੰ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਵਨ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ ਏ ਬਹੁਤਾ ਖ਼ਾਸ ਵੀ ਹੋਣਾ ਵਾਰਿਸ ਸਾਨੂੰ ਵਖ਼ਤ ਉੱਚ ਪਾ ਸਕਦਾ ਏ

See this page in:   Roman    ਗੁਰਮੁਖੀ    شاہ مُکھی