ਕੁਰਲਾਟ

ਨੋਰਉਲਈਨ ਸਾਦੀਆ

ਬੇਦਰਦੀ ਦਾ ਕੀ ਭਰਵਾਸਾ
ਚਿੜੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ ਹਾਸਾ
ਤਣ ਦੀ ਮੰਜੀ
ਧੁੱਪੇ ਸੜਦੀ
ਛਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਪ੍ਰਦੇਸ
ਬਦਲ ਆਉਣ ਵੱਸ ਵੱਸ ਜਾਵਣ
ਸ਼ਗਨ ਮਨਾਵਾਂ!
ਸਾਂਵਲ ਦੇ ਗਲ ਲੱਗ ਕੇ
ਰੋਂਦੀ ਜਾਵਾਂ, ਹੱਸਦੀ ਜਾਵਾਂ
ਬੱਦਲਾਂ ਵਾਂਗਰ ਵਸਦੀ ਜਾਵਾਂ

Read this poem in Roman or شاہ مُکھی

ਨੋਰਉਲਈਨ ਸਾਦੀਆ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ