ਕੁਰਲਾਟ

ਨੋਰਉਲਈਨ ਸਾਦੀਆ

ਬੇਦਰਦੀ ਦਾ ਕੀ ਭਰਵਾਸਾ
ਚਿੜੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ ਹਾਸਾ
ਤਣ ਦੀ ਮੰਜੀ
ਧੁੱਪੇ ਸੜਦੀ
ਛਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਪ੍ਰਦੇਸ
ਬਦਲ ਆਉਣ ਵੱਸ ਵੱਸ ਜਾਵਣ
ਸ਼ਗਨ ਮਨਾਵਾਂ!
ਸਾਂਵਲ ਦੇ ਗਲ ਲੱਗ ਕੇ
ਰੋਂਦੀ ਜਾਵਾਂ, ਹੱਸਦੀ ਜਾਵਾਂ
ਬੱਦਲਾਂ ਵਾਂਗਰ ਵਸਦੀ ਜਾਵਾਂ

ਦੂਜੀ ਲਿਪੀ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹੋ

Roman    شاہ مُکھی   

ਨੋਰਉਲਈਨ ਸਾਦੀਆ ਦੀ ਹੋਰ ਸ਼ਾਇਰੀ