ਸਾਈਆਂ!

ਨੋਰਉਲਈਨ ਸਾਦੀਆ

ਹੋਕੇ ਭਰਦੀ ਟਰਪਈ ਆਂ ਮੈਂ
ਸਾਈਆਂ ਤੇਰੇ ਵੱਲੇ
ਸੰਨ ਤੱਤੜੀ ਦੀ ਦਰਦ ਕਹਾਣੀ
ਕਰਦੇ ਭਾਗ ਸੋਲੇ
ਰੂਹ ਦੀ ਠੰਡਕ
ਦੁਆ ਦੀ ਛਾਂ
ਦਿਲ ਦੀ ਸਦਾ
ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ
ਤੇਰੇ ਵੱਲੇ ਸਾਈਆਂ
ਹੋਕੇ ਭਰਦੀ ਟੁਰ ਪਈ ਆਂ
ਜਿੰਦ ਨਾ ਸਿੱਕਾ ਜਿਲੇ
ਵੇ ਸਾਈਆਂ ਤੇਰੇ ਵੱਲੇ!

ਦੂਜੀ ਲਿਪੀ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹੋ

Roman    شاہ مُکھی   

ਨੋਰਉਲਈਨ ਸਾਦੀਆ ਦੀ ਹੋਰ ਸ਼ਾਇਰੀ