ਮਹਿੰਦੀ ਰੰਗੀਆਂ ਸੱਧਰਾਂ ਮੋਈਆਂ

ਮਹਿੰਦੀ ਰੰਗੀਆਂ ਸੱਧਰਾਂ ਮੋਈਆਂ
ਹੋ ਗਏ ਵਾਲ਼ ਕੁੱਪਾਵਾਂ ਵਰਗੇ