ਮਹਿੰਦੀ ਰੰਗੀਆਂ ਸੱਧਰਾਂ ਮੋਈਆਂ

ਨੋਰਉਲਈਨ ਸਾਦੀਆ

ਮਹਿੰਦੀ ਰੰਗੀਆਂ ਸੱਧਰਾਂ ਮੋਈਆਂ ਹੋ ਗਏ ਵਾਲ਼ ਕੁੱਪਾਵਾਂ ਵਰਗੇ

Share on: Facebook or Twitter
Read this poem in: Roman or Shahmukhi

ਨੋਰਉਲਈਨ ਸਾਦੀਆ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ