ਨਵਾਂ ਰਸਤਾ

ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੀਕਰ
ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ
ਅਸਮਾਨਾਂ ਤੇ ਅਵਤਾਰਾਂ ਚ
ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ
ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ
ਅਸੀਂ ਫ਼ਲਸਫ਼ੇ ਘੜੇ
ਇਲਮ ਉਸਾਰੇ
ਨੇਕੀ ਬਦੀ
ਝੂਠ ਤੇ ਸੱਚ ਦੇ
ਅਸੂਲ ਬਣਾਏ
ਤੇ ਫ਼ਿਰ ਵੀ
ਸਾਡੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿਚ
ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਕਾਲ਼ ਈ ਰਿਹਾ
ਆਵ ਭਲਾ ਹਨਨ
ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ
ਇਨਸਾਨ ਚੋਂ
ਲੱਭ ਕੇ ਵੇਖੀਏ