ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਜੇ ਕਰ ਆਲੇ ਹੁੰਦੇ

ਰਊਫ਼ ਸ਼ੇਖ਼

ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਜੇ ਕਰ ਆਲੇ ਹੁੰਦੇ । ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਹਰਤ ਖ਼ਾਤਰ ਮੈਂ ਵੀ ਦੀਵੇ ਬਾਲੇ ਹੁੰਦੇ । ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਖ਼ਲਕਤ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਹੰਦੀ ਲੁਕੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿਧਰੇ ਜਦੋਂ ਉਜਾਲੇ ਹੁੰਦੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਹਰ ਇਕ ਕਮਰਾ ਖ਼ਾਲਮ-ਖ਼ਾਲੀ, ਜੀਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੂਹਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਤਾਲੇ ਹੁੰਦੇ । ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਏ ਦੌਲਤ, ਉੱਥੇ ਭੀੜਾਂ ਲੱਗਣ ਜਿੱਥੇ ਦੌਲਤ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ । ਪਿਛਲੀ ਉਮਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰਾ, ਆਲ-ਦੁਆਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸੱਪ ਵੀ ਪਾਲੇ ਹੁੰਦੇ । ਏਸ ਦੌਰ ਦੀ ਹੇਰਾ-ਫੇਰੀ ਸਾਡਾ ਉਹਲਾ ਬਣ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਅੰਦਰ ਜ਼ਹਿਰ ਪਿਆਲੇ ਹੁੰਦੇ । ਅਫ਼ਰਾ-ਤਫ਼ਰੀ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ, ਪਹਿਲੀ ਉਮਰ ਦੇ ਜੇ ਕੁੱਝ ਲਮਹੇ 'ਰਓਫ਼' ਸੰਭਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ।

Share on: Facebook or Twitter
Read this poem in: Roman or Shahmukhi

ਰਊਫ਼ ਸ਼ੇਖ਼ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ