ਰਿਆਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਦ

ਰਿਆਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਦ

ਰਿਆਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਦ

ਰਿਆਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਨੇਂ। ਆਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਹਯਾਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬੀ ਬੋਰਡ ਨਾਲ਼ ਆਪ ਦੀਆਂ ਢੇਰ ਖ਼ਿਦਮਾਤ ਨੇਂ।

ਰਿਆਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਦ ਕਵਿਤਾ

ਗ਼ਜ਼ਲਾਂ