ਪਲਕਾਂ ਤੇ ਦੀਵੇ ਬਲਦੇ ਨੇਂ
ਜਦ ਨਾਲ਼ ਸੱਜਣ ਦੇ ਰਲਦੇ ਨੇਂ

ਪੀੜ ਕਲੇਜੇ ਉਠੇ ਤਦ
ਆਹਵਾਂ ਦੇ ਝੱਖੜ ਝੁੱਲਦੇ ਨੇਂ

ਓਹ ਕੂੰਜਾਂ ਹਾਰ ਕੁਰਲਾਂਦੇ ਹਨ
ਸੱਜਣ ਜਦ ਮਿੱਲ ਵਿਛੜਦੇ ਨੇਂ

ਇਹ ਬੁਲ ਤਰੇਹਾਏ ਅੱਜ ਵੀ ਪਰ
ਕਲਮਾ ਐ ਤੇਰਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇਂ