ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁਖ

See this page in :  

ਵਧਣੋਂ ਕਦੇ ਨਾ ਹਟੇ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਤੇ
ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਬੂਰ
ਕਈ ਬਹਾਰਾਂ ਮਗਰੋਂ
ਆਣ ਪੈਂਦਾ ਏ

Reference: Ruttan di aas; Sanjha virsa Lahore; Page 8

ਰੁਬੀਨਾ ਰਾਜਪੂਤ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ