ਚੁਣੀ ਫਿੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਅੜੀਏ, ਮੁੜ ਗੂੜ੍ਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈ
ਕੱਚਾ ਰੰਗ ਤਾਂ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਪੱਕਾ ਰੰਗ ਰੰਗ ਲੈ

ਸਭੇ ਰੰਗ ਹਯਾਤੀ ਦੇ ਰੁੱਤੇ, ਪੀਲੇ ਸਾਵੇ
ਚੁਣੀ ਤੇਰੀ ਡੁੱਬ ਖੜੱਬੀ, ਇਕੋ ਰੰਗ ਵਿਚ ਰੰਗ ਲੈ

ਅੱਡ ਦੇ ਬੱਦਲਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਰੰਗਾ ਕੇ ਚੁਣੀ ਨੂੰ
ਅਸਮਾਨੀ ਝੱਲਦੀ ਹਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਕਾ ਲਏ

ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀਂ ਚੁਣੀ ਨੂੰ ਟੱਕ ਪੇ ਜਾਂਦਾ ਏ
ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਮੁੜ ਇਕ ਵਾਰ ਰਫ਼ੂ ਕਰਾ ਲੈ

ਹਵਾਲਾ: ਵੇਲ਼ਾ ਸਿਮਰਨ ਦਾ, ਤ੍ਰਿੰਞਣ ਪਬਲਿਸ਼ਰਜ਼ ( ਹਵਾਲਾ ਵੇਖੋ )