ਹੋਰੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਖੀਲੋਂ ਰੁੱਤ ਬਸੰਤ

ਹੋਰੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਖੀਲੋਂ ਰੁੱਤ ਬਸੰਤ
ਮੈਂ ਪਾਵੁਣਗੀ ਸਾਜਨ ਕਰੂੰ ਅਨੰਦ

ਜਬ ਕੀ ਭਈ ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ
ਘਰ-ਏ-ਨਾਹ-ਏ-ਹਮਾਰੋ ਅਪਨੋ ਕੰਤ

ਅਉਧ ਬੀਤੀ ਪਿਆ ਅਜਹੋਂ ਨ ਆਏ
ਹੂ ਖਰੀ ਨਹਾ ਰੂੰ ਪਿਆ ਪੰਥ

ਖ਼ਾਨ ਪਾਨ ਮੋਹ-ਏ-ਕੱਛੂ ਨਿਭਾਵੇ
ਚਿੱਤ ਫਸੀਵ ਮੋਹ-ਏ-ਪ੍ਰੇਮ ਫੰਧ-ਏ-

ਸ਼ਾਹੁ ਸ਼ਰਫ਼ ਪਿਆ ਪਿਆਰੇ ਬਾਝਹੁ
ਜੈਸੇ ਚਕੋਰ ਹੈ ਬਣ ਚੰਦੁ