ਅੱਗੇ ਜਿਲੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਪਾਈਏ

ਇਕ ਪੁੱਛਦਿਆਂ ਪੰਡਿਤ-ਏ-ਜੋਇਸੀ

ਤੂੰ ਕਿਆ ਜਾਣੇ ਸ਼ਰਫ਼ਾ ਖੇਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਾ

ਤੇਰੀ ਚਿਤਵਣ-ਏ-ਮੀਤ-ਏ-ਪਿਆਰੇ

ਬਰਖ਼ੇ ਅਗਨ-ਏ-ਦਿਖਾਵੇ ਪਾਣੀ

ਰਹੁ ਵੇ ਅੜਿਆ ਤੋਂ ਰਹੁ ਵੇ ਅੜਿਆ

ਵਿਚ ਚੁੱਕੀ ਆਪ ਪੀਸਾਈਯ-ਏ-

ਹੋਰੀ ਆਈ ਫਾਗ ਸਹਾਈ

ਹੋਰੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਖੀਲੋਂ ਰੁੱਤ ਬਸੰਤ

ਹੱਥੀਂ ਛੱਲੇ ਬਾਹੀਂ ਚੂੜੀਆਂ