ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਫ਼ਰਜ਼ਾਨਾ ਲਈ

ਤਾਰਿਕ ਅਜ਼ੀਜ਼

ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ
ਐਂਵੇਂ ਨਾ ਤੂੰ ਲੜਿਆ ਕਰ
ਏਡੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਚ
ਹੰਝੂ ਨਾ ਤੂੰ ਭਰਿਆ ਕਰ
ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨਈਂ ਤੇਰੇ ਚੰਦਾ
ਤੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ

ਦੂਜੀ ਲਿਪੀ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹੋ

Roman    شاہ مُکھی   

ਤਾਰਿਕ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦੀ ਹੋਰ ਸ਼ਾਇਰੀ