ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਫ਼ਰਜ਼ਾਨਾ ਲਈ

ਤਾਰਿਕ ਅਜ਼ੀਜ਼

ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ
ਐਂਵੇਂ ਨਾ ਤੂੰ ਲੜਿਆ ਕਰ
ਏਡੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਚ
ਹੰਝੂ ਨਾ ਤੂੰ ਭਰਿਆ ਕਰ
ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨਈਂ ਤੇਰੇ ਚੰਦਾ
ਤੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ

Read this poem in Roman or شاہ مُکھی

ਤਾਰਿਕ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ