ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ਼ ਤਰੌਂਕੇ ਦਿੱਤੇ
ਵਿੱਤ ਬੀ ਹਾੜ ਨਾ ਮੱਕੇ

ਜਿਹਲਮ , ਅਟਕ, ਸਵਾਂ ਖਪਮੋਏ
ਦਿਲ ਨੀ ਸਾੜ ਨਾ ਮੱਕੇ

ਉਮਰ ਬਨੇਰੇ ਆ ਢ੍ਢੱਕਯਯ
ਵਿੱਤ ਬੀ ਪਾੜ ਨਾ ਮੱਕੇ

ਪੈਰਾਂ ਨਾ ਚੰਮ ਸੜ ਕੇ ਭਿੜ ਗਿਆ
ਹਿਜਰ ਪਹਾੜ ਨਾ ਮੱਕੇ