ਭਾਈਆ ਸ਼ਾਇਰੀ ਇੰਜ ਨਈਂ ਹੁੰਦੀ

ਵਜਾਹਤ ਮਸਊਦ

ਗਲੀਆਂ ਕਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਖ਼ਾਲੀ ਬੰਨਿਉ ਬੰਨੀ ਲੰਮਾ ਨ੍ਹੇਰਾ ਪ੍ਰੋਂ ਪਰਾਰ ਦੇ ਪੀਣ ਭੱਲੇਕੇ ਨੈਣ ਪਰਾਗੇ ਸਕੇ ਥਲ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਕਿਨ ਮਿਣ ਹੋਵੇ ਵਾਅ ਪੁਰੇ ਦੀ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਭਾਈਆ ਸ਼ਾਇਰੀ ਇੰਜ ਨਈਂ ਹੁੰਦੀ

Share on: Facebook or Twitter
Read this poem in: Roman or Shahmukhi

ਵਜਾਹਤ ਮਸਊਦ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ